§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konferencji „Areopag energetyki odnawialnej” (dalej „Konferencja”) jest Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, z siedzibą w Warszawie (00-525) przy ul. Kruczej 41/43 lok. 68 (dalej „Organizator”).
 2. Partnerem merytorycznym Konferencji jest Stowarzyszenie Energii Odnawialnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Partner merytoryczny”).
 3. Konferencja odbędzie się w trybie on-line w formule wideokonferencji dniu 11 grudnia 2020 r.
 4. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
§ 2
Uczestnicy Konferencji i warunki uczestnictwa
 1. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Konferencji jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej „Formularz”) zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji: http://2020.areopagoze.pl oraz Organizatora: http://stowarzyszenie-zmijewski.pl w terminie do 9 grudnia 2020 r. do godziny 24:00.
 2. Wypełnienie i wysłanie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Momentem otrzymania przez Organizatora zgłoszenia jest moment zapisu wypełnionego Formularza w systemie informatycznym Organizatora, co zostanie potwierdzone stosownym komunikatem.
 4. W związku z ograniczoną liczbą miejsc i wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia udziału w Konferencji.
 5. Osoba, która prawidłowo i w terminie dokonała rejestracji za pomocą Formularza oraz zakwalifikowała się do udziału w Konferencji, otrzyma wiadomość zwrotną od Organizatora, stanowiącą potwierdzenie rezerwacji, bądź stanowiącą potwierdzenie umieszczenia zgłoszenia na
  liście rezerwowej. Wiadomość zostanie przesłana na adres e-mail podany w Formularzu.
 6. Organizator informuje, że będzie prowadził rejestrację przebiegu Konferencji oraz utrwalał jego przebieg techniką audiowizualną i fotograficzną. Uczestnicy Konferencji wyrażają zgodę na utrwalanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, w materiałach informacyjnych lub promocyjnych dotyczących działalności statutowej Organizatora oraz Partnera merytorycznego, na ich stronach internetowych oraz profilach w portalach społecznościowych.
 7. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania przepisów BHP.
 8. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora lub wskazanych przez niego osób.
§ 3
Dane osobowe
 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora podanych w Formularzu danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jego danych w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w Formularzu jest warunkiem wzięcia udziału w Konferencji.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dodatkowo uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Organizator, którego adres siedziby i pełna nazwa zostały wskazane w pkt. 1 Regulaminu. Kontakt z Organizatorem, w tym z osobą realizująca u Organizatora obowiązki inspektora ochrony danych, możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w § 1 ust. 1 Regulaminu, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z organizacją, przeprowadzeniem i ewaluacją Konferencji. Dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, dane mogą być także powierzane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora w zakresie ograniczonym do organizacji, przeprowadzenia i ewaluacji Konferencji.
 6. Decyzje związane z przetwarzaniem podanych w Formularzu danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji, przeprowadzenia i ewaluacji Konferencji oraz do obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz osób trzecich – do czasu przedawnienia takich roszczeń. Okres ten może zostać wydłużony, w przypadku wyrażenia przez uczestnika odpowiedniej zgody.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez uczestnika Konferencji.
§ 4
Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega prawo do odwołania Konferencji z przyczyn od niego niezależnych, o czym poinformuje jej uczestników, wysyłając wiadomość na podany w Formularzu adres e-mail uczestnika Konferencji.
 2. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Konferencji rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla Organizatora.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Konferencji pod adresem: http://2020.areopagoze.pl oraz na stronie internetowej Organizatora: http://stowarzyszenie-zmijewski.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników Konferencji na stronach internetowych wskazanych w ust. 3 powyżej.