Celem niniejszej inicjatywy jest wypracowanie wraz z przedstawicielami administracji rządowej ram dla konstruktywnego dialogu o charakterze eksperckim, zorientowanego na pozyskiwanie koncepcji i rozwiązań przydatnych we wdrażaniu założeń dla zrównoważonej energetyki.
Areopag energetyki odnawialnej stanowić będzie płaszczyznę komunikacji, której zakres tematyczny oraz formuła odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników rynku i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie ram prawnych polskiego rynku odnawialnych źródeł energii.
Podczas wydarzenia omówione zostaną najbardziej aktualne wyzwania i problemy przed jakimi obecnie stoi branża. Poddane dyskusji zostaną także nowe trendy, potencjalnie wyznaczające kierunki jej rozwoju.

Organizator:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI
IM. PROF. KRZYSZTOFA ŻMIJEWSKIEGO

Stowarzyszenie zostało powołane w roku 2006 przez śp. prof. Krzysztofa Żmijewskiego w celu działania na rzecz zwiększenia efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki, w szczególności poprzez promocję wykorzystania wysokowydajnych zasobów pracy, materiałów, energii i środowiska, oraz wszechstronnego propagowania informacji i odpowiedniego działania w zakresie podnoszenia poziomu cywilizacyjnego Polski i jej regionów, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

PARTNER MERYTORYCZNY:

STOWARZYSZENIE
ENERGII ODNAWIALNEJ

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową promującą i działającą na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Tworzy platformę porozumienia pomiędzy firmami związanymi z branżą OZE oraz między tymi podmiotami a organami administracji państwowej. SEO buduje świadomość społeczną w zakresie ekologii i odnawialnych źródeł energii poprzez inicjowanie i realizację kampanii o charakterze edukacyjnym i wspieranie wszelkich inicjatyw wpisujących się w założenia statutowe organizacji.